Samenvatting van de Gebruiksvoorwaarden

INLEIDING
NB: dit is alleen een samenvatting van de Gebruiksvoorwaarden in het Nederlands voor wie snel een overzicht wil krijgen van de Gebruiksvoorwaarden. De volledige tekst van de Gebruiksvoorwaarden in het Engels ("Terms of use") is de enige geldende tekst van de Gebruiksvoorwaarden. Onderschrijven van de Gebruiksvoorwaarden betekent dat je akkoord gaat met die Engelse tekst.
Lees deze samenvatting van de Gebruiksvoorwaarden, of de volledige Engelstalige versie daarvan, zorgvuldig: deze bevat belangrijke informatie over je rechten en plichten, beperkingen, uitsluitingen, en de gevolgen van het schenden van de overeenkomst.

ALGEMEEN
Deze overeenkomst is met Stichting ConnectingFriends (“ConnectingFriends”, "wij", of "ons").
ConnectingFriends stelt een platform beschikbaar waarop deelnemers contact met elkaar kunnen leggen, informatie kunnen uitwisselen, en ontmoetingen kunnen afspreken, hierna de "Service" genoemd.
ConnectingFriends stelt deze Service beschikbaar via www.connectingfriends.net en andere (mobiele) sites.
Afspraken over Ontmoetingen zijn de verantwoordelijkheid van de betrokkenen, en niet van ConnectingFriends.
Deze Gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de Service.
Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren of de Service te gebruiken verklaar je dat je je zult houden aan de Gebruiksvoorschriften.
Als je de Service namens een ander gebruikt, of de Gebruiksvoorwaarden namens een ander accepteert, dan heb je daar toestemming voor.
We mogen deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen. Zodra ze zijn gepubliceerd op de website zijn ze geldig. Belangrijke wijzigingen publiceren we in de nieuwsbrief of via e-mail. Bij voortgezet gebruik van de Service na die publicatie accepteer je de nieuwe voorwaarden. Controleer dus regelmatig of er iets is gewijzigd.
Raadpleeg onze Privacy Policy, zodat je weet hoe we je privacy waarborgen.
Neem contact met ons op als je vragen hebt t.a.v. deze Gebruiksvoorwaarden.

KERNBEGRIPPEN
De "Service" verwijst naar onze website, de Content, de nieuwsbrief, en alles wat daar mee samenhangt.
Een "Gebruiker" van de Service is iemand die de registratieprocedure heeft afgerond, zoals beschreven onder "Accountregistratie", en besloten heeft een betaald abonnement op de Service te nemen.
Een "Ontmoeting" betreft een off-line samenkomst van Gebruikers, en een ieder die daarbij betrokken is, voor zover de Ontmoeting via de Service is georganiseerd.
"Gebruiksvoorwaarden" verwijst naar de gehele tekst van deze overeenkomst en alle onderdelen daarvan.
"Content" verwijst naar alle inhoud van de Service.
"Gebruikerscontent" verwijst naar alle inhoud die door de gebruiker aan de Service is toegevoegd.
"Locatie" is de voorziening waar de Gebruiker gasten ontvangt voor Ontmoetingen, o.a. woning, vakantiehuis, woonboot, caravan of camper.
"Materiaal" betreft het logo van de Service, alle ontwerpen, teksten, figuren, informatie en gegevens, en de presentatie daarvan.
"Feedback"  betreft alle terugkoppeling, commentaren en verbetervoorstellen aangaande de Service.
"Fees" zijn de betalingen die je doet aan ConnectingFriends t.b.v. het gebruiken van de Service of voor het op de Service aanschaffen van producten of diensten.
Een “Hoofdbewoner” is de Gebruiker die een Locatie heeft aangemaakt en nog steeds de omschrijving daarvan beheert.
Een “Medebewoner” is een Gebruiker die de Locatie van de Hoofdbewoner eveneens bewoont.

REGISTRATIE, AANSPRAKELIJKHEID, EN ACCOUNT
Een Gebruiker kan een andere Gebruiker uitnodigen voor een Ontmoeting, op de eigen Locatie of op die van de ander, of op enige andere plaats. Gebruikers kunnen hun account verwijderen, waarna alle persoonlijke informatie wordt verwijderd. Als een Gebruiker een Locatie verwijdert wordt de gebruikersinformatie van die Locatie ook verwijderd.
Een Gebruiker kan één of meer Locaties aanmaken en wordt daarmee de Hoofdbewoner van die Locatie. Gebruikers kunnen een verbinding hebben met meerdere Locaties als ze daar daadwerkelijk verblijven.
Een Hoofdbewoner kan een huisgenoot die Gebruiker wordt accepteren als Medebewoner van de Locatie van de Hoofdbewoner.
Een Hoofdbewoner kan een Locatie overdragen aan een Medebewoner, waardoor deze de Hoofdbewoner wordt.
Door te registreren verklaar je dat je minimaal 18 jaar bent.
Om gebruik te kunnen maken van de Service moet je een account nemen, dat je correct en volledig invult.
Je verklaart dat je zeer zorgvuldig met je account omgaat, en dat je een veilig en uniek password gebruikt dat je met niemand deelt. Je bent verantwoordelijk voor alle misbruik dat met je account wordt uitgevoerd. Waarschuw ons als je iets verdachts merkt.
Je mag niet meer dan 1 account hebben of gebruiken. Als je toch meer dan 1 account neemt, als je je account onzorgvuldig hanteert, of als we een redelijk vermoeden hebben dat derden toegang tot de service hebben verkregen met jouw account, dan heeft ConnectingFriends het recht je account te blokkeren of te verwijderen.

INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS
ConnectingFriends kan de identiteit van Gebruikers niet controleren noch garanderen. ConnectingFriends biedt verschillende verificatiemogelijkheden, maar kan geen garanties bieden over de identiteit van Gebruikers. Neem dus alle voorzorgsmaatregelen die je zelf noodzakelijk acht wanneer je voor het eerst anderen ontmoet. Registratie van de ontmoeting is daarbij een belangrijke stap voor jouw veiligheid en die van de andere Gebruikers.

PRODUCTEN VAN DERDEN
Als je op ConnectingFriends producten van derden aanschaft, dan gelden de voorwaarden van de betreffende leverancier.

GEDRAG VAN GEBRUIKERS
Door gebruik te maken van de Service verklaar je te beschikken over het recht om Gebruikerscontent te plaatsen of te verspreiden. Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de wijze waarop je van de Service gebruik maakt.
Je plaatst geen ongewenste materialen of informatie op de Service.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het volgen van regels, wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de Service. Je verklaart dat je met de Service geen ongeoorloofde handelingen verricht.
ConnectingFriends heeft het recht om overtredingen te onderzoeken en te laten vervolgen, voor zover de wet dat toestaat.
Als je niet op een ontmoetingsverzoek in wil gaan, geef je snel een beleefd antwoord. Een korte boodschap is voldoende om de reden van je afwijzing toe te lichten.
Als een andere Gebruiker niet in verder contact geïnteresseerd is, neem dan afstand en benader deze gebruiker niet opnieuw.

OVERTREDINGEN
ConnectingFriends mag Gebruikerscontent verwijderen die naar het oordeel van ConnectingFriends een overtreding van de Gebruiksvoorwaarden veroorzaakt.

BETALINGSPROBLEMEN
ConnectingFriends corrigeert alle betalingsfouten die onder haar aandacht komen. Daarbij kan ConnectingFriends dezelfde betalingsmethode gebruiken als de Gebruiker.

GEBRUIKERSCONTENT
Je verklaart eigenaar te zijn of over het recht te beschikken van alle informatie die je op de Service plaatst. ConnectingFriends respecteert dit eigendom en gebruikt niet zonder je instemming de informatie die jij op de Service hebt geplaatst. Lees onze Privacy Policy voor meer informatie.
ConnectingFriends heeft het recht om Gebruikerscontent te benaderen, te bewaren, of te openbaren indien ConnectingFriends daartoe gerechtelijk wordt gedwongen, of indien ConnectingFriends binnen redelijke grenzen vindt dat zoiets nodig is.
ConnectingFriends mag het gebruik van de Service monitoren t.b.v. het toezien op correct gebruik.
ConnectingFriends heeft het recht om Gebruikerscontent te verwijderen of de toegang daartoe te verhinderen, indien ConnectingFriends dat nodig vindt.

COPYRIGHT EN BEPERKINGEN
Tenzij anders aangegeven is alle Content en alle Materiaal van de Service het exclusieve eigendom van ConnectingFriends of haar vertegenwoordigers.
Als deelnemer krijg je uitsluitend het recht gebruik te maken van de Service en haar Materiaal, voor zover dat binnen deze Gebruiksvoorwaarden is toegestaan.
Je gebruikt de Service alleen op de toegestane wijze, en binnen de wetten en voorschriften van je land.

FEES
Gebruikers betalen een Fee voor het gebruik van de Service. Waar van toepassing kunnen belastingen worden geheven, zoals BTW. Deze Fee wordt, na aftrek van de kosten voor de exploitatie van de Service, besteed aan de ondersteuning van projecten met een maatschappelijk verantwoord doel.
Gebruikers kunnen hun account verwijderen, waarna de betalingen stoppen. Restitutie voor een lopende periode is niet mogelijk.
Je contributieperiode wordt automatisch verlengd totdat je je account verwijdert.
Afgezien van de contributie betaal je geen vergoedingen voor het gebruik van de Service volgens deze Gebruiksvoorwaarden.

HERHAALD MISBRUIK
ConnectingFriends heeft het recht om Gebruikers bij herhaald misbruik te weren of te verwijderen.
 
EIGENDOM
Je bevestigt hierbij dat ConnectingFriends de enige eigenaar is van de Service en alle Content, en dat Gebruikers eigenaar zijn van hun Gebruikerscontent, inclusief de gerelateerde rechten, en dat je deze niet schendt.

CONTENT VAN DERDEN
In de Service kunnen verwijzingen voorkomen naar websites van derden. ConnectingFriends is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de websites van deze derden.
We gebruiken Google Maps in de Service. Door gebruik te maken van de Service ga je akkoord met de bijbehorende voorwaarden van Google.

MERKEN
De naam "ConnectingFriends.NET", het logo, de look-and-feel, de opmaak en de vormgeving van de Service zijn eigendom van ConnectingFriends . Je mag deze niet gebruiken zonder toestemming van ConnectingFriends .

HYPERLINKS
Je mag een hyperlink naar de Service maken en gebruiken, mits je daarmee geen misleiding of afkeurenswaardige handelingen pleegt. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van ConnectingFriends mag je de Service of enig onderdeel daarvan niet gebruiken, zoals bijvoorbeeld in andere websites of applicaties.

BEEINDIGING
ConnectingFriends heeft het recht om Gebruikers de toegang tot de Service te ontzeggen. ConnectingFriends doet dat niet zonder gegronde reden.

BEEINDIGING SERVICE
ConnectingFriends heeft het recht de Service aan te passen of te beëindigen indien zij dat gewenst of nodig acht.
 
BEVOEGDHEID
Je verklaart dat je bevoegd bent deze Overeenkomst met ConnectingFriends aan te gaan, ook als je dat namens een ander doet. Je verklaart dat je de Service gebruikt in overeenstemming met de voor jou geldende nationale en internationale wetten en regels.

FEEDBACK
Alle Feedback is van harte welkom. Gebruik daarvoor het Contactformulier. Feedback is eigendom van ConnectingFriends.
 
AANSPRAKELIJKHEID
Je gebruikt de Service altijd op je eigen risico, zoals deze door ConnectingFriends wordt aangeboden. ConnectingFriends geeft geen garanties voor enige toepassing anders dan de door ConnectingFriends aangeboden voorzieningen.
ConnectingFriends geeft geen garanties voor de werking of het functioneren van de Service, of van enige zaken die je via de Service aanschaft.
Je communicatie met andere gebruikers is geheel voor je eigen risico.
Je erkent dat je zelf de nodige voorzorgsmaatregelen moet nemen en zult nemen aangaande de communicatie en ontmoetingen met andere Gebruikers, of met derden waarmee je als gevolg van het gebruiken van de Service in aanraking komt. Registratie van de afspraken op de Service is de tool die ConnectingFriends je hiervoor beschikbaar stelt.
Je stelt ConnectingFriends niet aansprakelijk als andere Gebruikers ongeoorloofd informatie over of van Gebruikers verspreiden.
Alles wat je met de Service doet doe je op je eigen risico, en ConnectingFriends is nimmer verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit je gebruik van de Service.
Als de Service niet, of beperkt, functioneert, is ConnectingFriends nimmer aansprakelijk voor enige gevolgen daarvan.
De totale schade waarvoor ConnectingFriends aansprakelijk kan worden gesteld vanwege het gebruik van de Service is nimmer meer dan 100 euro.

VRIJWARING
In het geval je een geschil met een of meer andere Gebruikers hebt, stel je ConnectingFriends nimmer aansprakelijk voor schade of gevolgen daarvan.
Je stelt ConnectingFriends of haar vertegenwoordigers nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de Service, enige informatie die je op de Service plaatst, of enige overtreding van de gebruiksvoorschriften, ook als je de Service namens een ander gebruikt.

MELDING VAN MISBRUIK
Als je op enigerlei wijze misbruik van de Service constateert, raden we je dringend aan dit misbruik onmiddellijk te melden bij de bevoegde autoriteiten, en via het Contactformulier tevens bij ons. Let wel: ConnectingFriends is nimmer verantwoordelijk voor zulk misbruik en is niet verplicht er op te reageren.
Je bent aansprakelijk voor de schade als je bewust een onterechte klacht indient.

GESCHILLEN
Je komt met ConnectingFriends overeen dat je eerst via arbitrage probeert enig geschil met ConnectingFriends m.b.t. de Service op te lossen. Arbitrage start binnen 30 dagen na het optreden van enig geschil en vindt plaats in Groningen, NL. Alle gerechtelijk geschillen worden behandeld door de rechtbank te Groningen, NL.

OVERDRACHT
Je mag geen rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een ander zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ConnectingFriends .
ConnectingFriends mag haar rechten en plichten onder deze overeenkomst overdragen aan derden.

MEDEDELINGEN
ConnectingFriends verspreidt alle meldingen van aanpassingen van deze Gebruiksvoorwaarden via e-mail, nieuwsbrief of via de Service.
 
WETTEN EN JURISDICTIE
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld volgens de Nederlandse wetgeving en zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen aangaande deze overeenkomst en de Service worden behandeld door een arbiter of door de bevoegde Rechtbank, te Groningen, Nederland, of een andere Rechtbank naar keuze van ConnectingFriends.

OVERIG
Als deze Gebruiksvoorwaarden op enig punt ongeldig zijn, blijft de rest onverkort van kracht.
Titels van clausules dienen alleen voor het gemak van de lezer.
De volgende clausules blijven ook na beëindiging van de overeenkomst geldig: "Registratie, aaansprakelijkheid, en account", "Producten van derden", "Gedrag van gebruikers", "Gebruikerscontent", Copyright en beperkingen", "Eigendom", "Content van derden", "Merken", "Hyperlinks", "Bevoegdheid", "Aansprakelijkheid", "Vrijwaring", "Geschillen", "Overdracht", en deze clausule "Overig".

VOLLEDIGHEID
Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de gehele overeenkomst voor het gebruiken van de Service, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen partijen over het gebruiken van de Service.

Share this